วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2551

รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ ของโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต2

รายงานการประเมินโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ ของโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2


วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ
ของโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ปีการศึกษา 2549 ด้านบุคลากรในการดำเนินงาน ด้านการวางแผนการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านสถานที่ในการดำเนินงาน
2) ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานของโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการของโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ปีการศึกษา 2549 ในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และ
3) ประเมินผลสำเร็จของโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ ของโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ปีการศึกษา 2549 ในด้านผลสำเร็จตามเป้าหมายและผลสำเร็จที่เกิดกับครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ปีการศึกษา 2549 รวม 113 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการห้องสมุด แบบบูรณาการของโรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา ลักษณะของเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ในภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน เห็นด้วยในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่เห็นด้วยมากที่สุด
ได้แก่ ข้อ 2 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ข้อ 1 โรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพียงพอในการรับผิดชอบตามโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ และ ข้อ 8 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
ตามโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด
2. ด้านกระบวนการของโครงการ ในภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน เห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการห้องสมุดแบบูรณาการ
โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นข้อ 6 การปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการมีความเหมาะสม และข้อ 8 กับ ข้อ11 โครงการมีการกำกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน
ตามโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ และบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานตามโครงการห้องสมุดแบบบูรณาการ โดยเห็นด้วยในระดับมาก
3. ด้านผลสำเร็จของโครงการ ในภาพรวม ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ข้อ 12 นักเรียนมีความเชื่อมั่น ในตนเอง และกล้าแสดงออกในทางที่ดี รองลงมาเป็นข้อ 10 ครูมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน โดยเห็นด้วยในระดับมากที่สุดและข้อ 11 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเห็นด้วยในในระดับมากที่สุด